Đại diện BSB Steel Corp tại buổi thăm và làm việc cùng Bộ trưởng bộ nông nghiệp Bờ Biển Ngà

Tham gia họp báo trong chương trình hợp tác phát triển ngành điều giữa Việt Nam – Bờ Biển Ngà.

Thăm và làm việc tại công trường CCA – Bờ Biển Ngà.